Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Výsledky projektu již k dispozici

30. duben 2011 je datum ukončení projektu. Projekt Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje přinesl očekávané výstupy. Realizátor projektu získal desetitisíce aktuálních informací ke stavu přírody v Moravskoslezském kraji a široké veřejnosti je nabízí prostřednictvím ucelených závěrečných zpráv z jednotlivých průzkumů, které jsou k dispozici jak v sekcích FAUNA, FLÓRA, FAKTORY, tak v dokumentech ke stažení.

Odborná konference „Ochrana přírody Moravskoslezského kraje“

V pondělí 15. 11. 2010 se v seminárním centru AKADEMIE v Ostravě-Přívoze konala odborná konference Ochrana přírody Moravskoslezského kraje. Účastníci z řad odborné veřejnosti měli příležitost seznámit se s projektem Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje. Na jeho realizaci byl kraji udělen grant z finančního mechanismu EHP/Norska ve výši necelých 8 mil. korun.

Realizace  projektu

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj, který na projektu spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Cílem projektu je přispět k efektivnějšímu získávání, zpracování a dostupnosti informací týkajících se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji. Projekt zahrnuje monitoring výskytu desítek druhů živočichů a rostlin a nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících přírodní prostředí v Moravskoslezském kraji. Výstupem budou soubory údajů získávaných především terénními průzkumy, ale také sběrem a zpracováním již existujících dat. Prostřednictvím internetového prostředí budou informace dostupné pro subjekty veřejné správy, ale také pro odbornou a laickou veřejnost.

Flora

V rámci projektu je realizováno 21 botanických průzkumů ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. V některých případech se jedná o komplexní botanické průzkumy v určených maloplošných chráněných územích, předmětem dalších je sledování konkrétního druhu rostliny na vytipovaných lokalitách.