Zpráva

Dobrovolné zveřejňování smluv

Smlouva

Z důvodu nabytí úplné účinnosti zákona o registru smluv (340/2015 Sb.) k 1. 7. 2017, jsou smlouvy (včetně objednávek), na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona, veřejně dostupné v registru smluv na tomto odkaze: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.

Moravskoslezský kraj nad rámec povinností stanovených v platných právních předpisech zveřejňuje na svých webových stránkách smlouvy, které nepodléhají uveřejnění v registru smluv, a to bez ohledu na hodnotu plnění.

Na webových stránkách kraje nadále zůstávají uveřejněny všechny smlouvy uzavřené od počátku roku 2015 do 30. 6. 2017.

Dokumenty jsou zveřejňovány průběžně neprodleně po jejich uzavření a zůstanou uveřejněny bez časového omezení. Zveřejněné smlouvy jsou rozčleněny do kategorií dle svého předmětu – veřejné zakázky, dotace, převody majetku a ostatní. V každé kategorii se uživatel přes seznam smluv intuitivně dostane až k samotnému znění konkrétní smlouvy. Smlouvy jsou zásadně zveřejňovány v naskenované podobě v autentickém znění, pouze v některých případech je v seznamu smluv i ve smlouvách samotných prováděna zákonem vyžadovaná anonymizace osobních údajů. S ohledem na platnou právní úpravu nejsou zveřejňovány pracovněprávní a související smlouvy.

Nemáme co skrývat, a proto jsme se rozhodli jít cestou maximální otevřenosti. Zveřejňování smluv je zcela v souladu s naší snahou o transparentnost činnosti orgánů kraje a navazuje na dřívější kroky spočívající např. ve zpřístupnění tzv. rozklikávacího rozpočtu, ve zveřejňování přímých přenosů a záznamů z jednání zastupitelstva kraje, nebo v trvalém zveřejňování podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje.

frame-scrollup