Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

O projektu

Cílem projektu je přispět k efektivnějšímu získávání, zpracování a dostupnosti informací týkajících se ochrany přírody v Moravskoslezském kraji.

Hlavní přínosy projektu:

  1. Doplnění chybějících údajů o některých přírodních fenoménech - projekt zahrnuje monitoring výskytu desítek druhů živočichů a rostlin a některých faktorů ovlivňujících přírodní prostředí. Výstupem budou soubory údajů získávaných především terénními průzkumy, ale také sběrem a zpracováním již existujících dat.
  2. Efektivnější sdílení informací subjekty veřejné správy v regionu – nově získaná i existující data budou zpracována do jednotné databáze, která bude přístupná pro vybrané subjekty veřejné správy. Údaje poslouží jako podklad při rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny.
  3. Zpřístupnění informací uložených v databázi odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webových stránek projektu.

Období realizace projektu:

04/2009 - 4/2011

Financování projektu:

Celkový rozpočet: 358.500 €
Příspěvek z Finančního mechanismu EHP: 304.689 € (85%)
Finanční prostředky z rozpočtu kraje: 53.811 € (15%)

Detailnější informace o průzkumech můžete získat na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.