Komplexní monitorovací systém přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Název: Průzkum invazních druhů

detaily průzkumu
Název: Průzkum návštěvnosti ve vybraných zvláště chráněných územích Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji

detaily průzkumu
Název: Aktualizace informací o výskytu rozmnožišť a migračních tras žab v Moravskoslezském kraji

detaily průzkumu
Název: Monitoring trvalých ploch – vlivy managementu na flóru a vegetaci v CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Název: Monitoring krajinného rázu v CHKO Beskydy

detaily průzkumu
Název: Monitoring raka pruhovaného (Orconectes limosus) v řece Osoblaze a jejich přítocích

detaily průzkumu
Název: Monitoring funkcí ÚSES ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje

detaily průzkumu
Název: Monitoring společenstev denních motýlů vázaných na luční společenstva

detaily průzkumu